Det förvalda diagrammet visar medianvärdet för patientens skattning av allmän hälsa på visuell-analogskala 0-100 mm (VAS global) för patienter med reumatoid artrit, 18 år eller äldre, vid start och vid ett uppföljningsbesök 4-12 månader efter start av ett första biologiskt läkemedel (bDMARD). Det förvalda diagrammet visar patienter som startat behandling under föregående år, visat per län och för riket. Diagrammet motsvarar en av indikatorerna i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Något målvärde finns inte fastställt. Ett lågt värde på VAS-skalan motsvarar god allmän hälsa.
Som startvärde har använts ett värde på VAS global som registrerats inom tidsintervallet 30 dagar före och 7 dagar efter behandlingsstart. Vid flera värden används det som ligger närmast behandlingsstart. Om startdatum inte är registrerat har ordinationsdatum använts som tidpunkt för start. För patienter med flera besök och registrerade värden på VAS global under uppföljningsperioden har det lägsta värdet använts.
Tidpunkten för behandlingsstart utgör urvalskriterium för patientgruppen som sedan följs. Också individer som saknar information om VAS global vid behandlingsstart bidrar med värden vid uppföljningsbesöket om sådant finns. Uppföljningsbesök fram till dagens datum, men maximalt 6 månader efter behandlingsstart är inkluderade för patientgruppen. Patienter som saknar värde på VAS global vid uppföljningen kan bidra med värden från behandlingsstart. Antal individer för vilka data saknas vid vardera besökstillfället finns presenterat i tabellen under fliken ”Tabell”.
Annat tidsintervall för startår, data för endast män respektive kvinnor och åldersintervall vid behandlingsstart är valbart. Det går att välja att visa staplar för endast medianvärden för VAS global vid behandlingsstart eller vid uppföljning. Länen kan sorteras efter länsnummer eller medianvärde. De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.
De läkemedel som inkluderas i begreppet biologiska läkemedel (bDMARD) kan ses under ”Innehåll”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism