Det förvalda diagrammet visar andel inkluderade individer, 18 år eller äldre vid inklusion, med tidig reumatoid artrit (<13 månader från symtomdebut/sjukdomsdebut till inklusion) som vid tidpunkt för inklusion/diagnos hade en sjukdomsduration på 20 veckor eller mindre, visat per län och för riket, för individer inkluderade under hela det föregående året. Totalt antal individer i analysen visas inom parentes och felstaplarna representerar 95 % konfidensintervall.
Diagrammet motsvarar en av indikatorerna i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Den vertikala linjen vid 50 % representerar målvärdet, att andelen patienter med reumatoid artrit som nydiagnosticeras inom 20 veckor bör vara ≥50 %.
Tidpunkten för inklusion/diagnos definieras som det tidigaste av datumen för inklusion och diagnos, eller datum för inklusion om data saknas för variabeln ”Datum för diagnos”.
Annat tidsintervall, åldergrupp, datum för inklusion eller diagnos, tidsperiod för indikatorn, diagnos, data för endast män respektive kvinnor, samt om konfidensintervall eller procenttal ska visas är valbart. Länen kan sorteras efter länsnummer eller procenttal. Som definition av tidig spondartrit, tidig ankyloserande spondylit respektive tidig psoriasisartrit har valts <60 månader från symtomdebut/sjukdomsdebut till inklusion. De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism
Ankyloserande spondylit (AS):
M45.9 Ankyloserande spondylit
Spondartrit (SpA):
M46.8 Spondylartrit
M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
M08.1 Juvenil spondylit/spondylartrit
Psoriasisartrit (PsA):
M07.0 Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)
M07.1 Arthritis mutilans (L40.5†)
M07.2 Spondylit vid psoriasis (L40.5†)
M07.3X Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation (L40.5†)
M09.0 Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)